معجبوا الدعم العربي التطويري على الفيسبوك

العودة   الدعم العربي التطويرى > > >


تحليلات المواقع webstats.support-ar.com

AloneBoy.com|عاشقانه|آهنگ ب? کلام|دکلمه|اس ام اس

إضافة رد  المفضلة
 
LinkBack أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 2014-02-10, 12:21 PM
:: عضو متألق ::
 
webstats7.com سيصبح مشهور عما قريب
افتراضي AloneBoy.com|عاشقانه|آهنگ ب? کلام|دکلمه|اس ام اس

رام?ن ?ک? از دوستام به مناسبت چاپ شدن کتابش من رو به مهمون? که تو خونش ترت?ب داده بود دعوت کرد. بعد از سالها بالاخره با اصرار ز?ادش قبول کردم برم. وارد خونش که شدم همه چ?ز عال? بود جز حال من .حالا بدترم م?شه.کس? اونجا به اونصورت منو نم? شناخت جز ?ک? دوتا از هم دانشگاه? ها. گرم صحبت کردن باهاشون بودم که چشمم به طور اتفاق? بهش افتاد...هم?شه هم?نجور?ه بطور اتفاق? کس? رو م?ب?ن? که اصلاً انتظارش رو ندار?. مل?حه کس? که منو شاعر کرد. باورش سخت بود ، رفتم تو زاو?ه ا? ا?ستادم که بتونم صورتش رو کامل و البته پنهون? بب?نم. فاصله ? ب?ن طاق ابروها تا مژه چشمها ، چشمها? درشت و س?اه با چگال?ِ سنگ?ن تر از چگال?ِ انرژ? تار?ک، فاصله ? کم ب?ن دو لب وقت? نم? خند?د و خ?رگ? جالب نگاهش به کس? که داشت باهاش حرف م? زد، دندونا? سف?د و رد?ف شب?ه صفوف منظم ارتش سرخ چ?ن ، پاها? ز?با و محکم مثله ستونا? تخت جمش?د....من رو محو خودش کرده بود. دق?قاً مثله هم?ن 7 سال قبل..نه..همون 7 سال قبل که من ?ه پسر با آرزوها? پوچ ، دستا? خال? و نح?ف و البته کم? عاشق …با چ?زها?? که تو ذهنم م? ساختم م? تونستم پادشاه تبت باشم ول? الان ه?چ? ن?ستم. بعد از شام سع?د که از همون اول دانشگاه ?ه د?وونه بود ،?ه دسته کاغذ آورد برام و شروع به صحبت درباره مقاله جد?دش کرد راستش اصلاً حواسم سرجاش نبود و هم?نجور? الک? سرم و تکون م? دادم و حرفاشو تا??د م? کردم... رام?ن رفت و ?ه آهنگ از ژاک برل گذاشت صداشم کم کرد....صدا? ا?ن بابا که به گوشم م? خوره دندونم درد م? گ?ره حتماٌ ?ه نسبت? ب?ن تارها? صوت? اون و اعصاب دندون من وجود داره ..رفتم تو بالکن نسبتاً بزرگش تا ?ه س?گار بکشم و دندونم آروم بگ?ره. برخلاف مردا? د?گه که براشون زن ها? خاص جذاب هستن و ارتباط برقرار کردن با اونا جذاب تر ، من درازو نشست با مثانه پر رو? آسفالت خ?ابون رو به داشتن ?ه شب رو?ا?? با شک?را ?ا ?ک? مثله اون تو طبقه آخر برج العرب ترج?ح م? دم ا?ن نه ابتذالِ لذته نه ?ه لجِ ساختار شکن....ا?ن فقط ?ه ترج?حه هم?ن.مثه وقت? که شما ترج?ح م? د?ن من خفه شم و من ترج?ح م? دم هممون خفه ش?م و ما سر هم?ن موضوع ساعتها بحث م?کن?م و خودمون رو خفه م? کن?م که حق با منه ...و بعد متوجه م?ش?م حق با ه?چکدوممون ن?ست چون ?ه بابا?? چند قرن پ?ش عنوان کرده س? سال قبل حق را در خود م? د?دم و ا?نک خود را در حق م? ب?نم و ما م?گ?م اصلاً حق با ا?ن باباس. بگذر?م پک اول رو به س?گارم نزده بودم که رام?ن اومد تو بالکن و گفت : تنها???! بدون ا?نکه برگردم آروم گفتم :آدمها موجودات دلگ?ر? هستن وقت? سوزنشون رو نخ م?کن? تا برات دروغ ببافند چقدر م?چسبه س?گارت رو ?ه گوشه ا? بکش? و ه?چ کس با خنده ها? تو به عقده هاش پ? نبره .چه فرق? داره ... وقت? ا?نجا باشم تنهام ، اونجام باشم ب?ن تن .. ها?? هستم که تو عمقشون که بر? م?ب?ن? از تو تنها ترن. ?هو ?ه صدا? مل?ح گفت : تو ا?ن هوا? سرد زمستون? ?ه قهوه م? چسبه بخصوص اگه زحمت آوردنش رو هم آقا رام?ن بکشه...آروم نزد?کم شد و رام?ن رفت پ? قهوه ( نخود س?اه ) بدون مقدمه گفت : هوا? بارون?ه خوب?ه ، امسال زمستون نم?دونم چرا اصلاً برف نم? باره فقط بارون م?اد...من از خ?س شدن خوشم نم?اد دوست دارم آدم برف? بسازم هو?ج بزارم جا? دماغش و ?ه شال آب? بندازم دور گردنش. با دوستام عکس ?ادگار? بگ?رم و از پشت ش?شه با لذت نگاش کنم. باز بدون ا?نکه برگردم گفتم : پ?له کرد? به زمستون که چرا به جا? برف بارون م?باره و ج?ره ? آدم برف?ت عقب افتاده ؟ خب به جاش آدم بارون? بساز مقرون به صرفه ست نه برا? دماغش هو?ج م? خوا? نه ترس ا?نو دار? که آب بشه تازه به جا? پشت ش?شه از رو? ش?شه نگاش م? کن? از د?دنش هم لذت م? بر?. اومد لب بالکن کنارم ا?ستاد ... با هم به بارون نگاه م? کرد?م تا ا?نکه برگشت سمت من و گفت : م?شه ?ه ل?وان آب برام بر?ز? اگه اشکال? نداره... منم برگشتم سمتش تو چشماش خ?ره شدم ، غم سالها تو دلم جوون شد انگار زمان وا?ستاده بود. ?ه جا خوندم وقت? تو چشم اول?ن عشقت خ?ره م? ش? زمان م? ا?سته و بعد وقت? به حرکت در م?اد ا?نقدر سر?ع م?ره تا به جا? اولش برسه...ام?دوار بودم قسمت دومش برا? من اتفاق ن?وفته. هم?ن طور که به ز?با??ش خ?ره بودم ، بطر? آب رو از رو م?ز کنارم برداشتم شروع کردم به ر?ختن...ا?نقدر ر?ختم که از ل?وان سراز?ر شد رو زم?ن.هم?ن جور ادامه دادم... گفت : دار? چ? کار م?کن?؟ داره از ل?وان م?ر?زه رو زم?ن همش. گفتم : مهم ا?نه که از بطر? نر?زه رو زم?ن. گفت : چه فرق? م?کنه؟ ل?وان پر شده رو بهش دادم و گفتم : ?عن? اگه بارون رو سرت معکوس بباره تو چترت رو باز م?کن?؟ گفت : چه ربط? داره...نم? فهمم؟! گفتم : چطور وقت? م? گم ماه آفتاب سوخته ابر بالا? سرش رو مثه ?ه ت?که اسفنجِ نم دار رو صورتش م? چلونه موضع ب? ربط? نم?گ?ر?؟! اصلاً ک? گفته من داشتم ا?ن بطر? رو تو ل?وان م?ر?ختم من داشتم روش م?ر?ختم .....مثه همون آدم بارون? رو? ش?شه تازه با ا?ن کار دندونم هم درد نم?گ?ره. گفت : من که از حرفات سر در نم?ارم ... ول? برام جالبه بدونم ا?ن همه سال با ا?نکه م?تونست? بهم بگ? که چه حس? نسبت به من دار? ول? نگفت? ، اون روز ?ادته تو پ?اده رو وا?ستاده بودم سرم پا??ن بود در ع?ن ناباور? از کنارم رد شد? ،به چ? فکر م?کرد?؟ چرا؟؟ چرا ه?چوقت بهم نگفت?؟ سر?ع ادامه داد : دلم م? خواست بهم بگ? ... فقط هم?ن ... من دوستداشتم...دوستدارم... رام?ن بهم گفته س?گار م? کش? ، مست م? کن? و د?وونه م?ش?...حت? تو حموم هم با س?گار م?ر?...آخه چرا؟ به س?گارم ?ه پک زدم رو بهش گفتم : ا?ن س?گارو تو دستم م?ب?ن? ؟ هم از تن تو مانکن تره هم پ?چ و خم دودش از تن و بدن تو محرکتر... ول? آت?شش زدم...ا?ن اسمش تحق?ر ن?ست تهد?د هم ن?ست ا?ن فقط توج?ه ز?ر دوش رفتن با س?گار روشن بود... خندش گرفت. ز?با...ب?نها?ت...دست ن?افتن?... ادامه دادم : د?گه نپرس دل?ل اون کارام چ? بود حداقل تا وقت? که ?ه مرد تو ?ه کوچه خلوت به ?ه زن تنه بزنه و زن عاشق بشه و مرد بگه...ببخش?د! با خنده اشک تو چشماش جمع شد و برق عشق... نزد?کم شد..لباش..... تو هم?ن لحظه رام?ن با دو تا قهوه اومد و گفت د?ر که نکردم؟ هم?ن جور که تو چشما? مل?حه خ?ره بودم گفتم : نه...بب?نم رام?ن ، تو ا?ن خونه ?ه اتاق خال? دار?؟؟؟؟! . . . نه نه نه نه ن ه.....لعنت? .... نه...ا?ن آخر داستان نبود.چ?ز? بود که من دوست داشتم بشه ول? نشد. وقت? تو بالکن بودم با خودم حرف م?زدم...اونو کنارم تصور م? کردم و هرچ? که دلم م? خواست از زبون اون م? گفتم. دوست نداشتم ا?ن داستان ا?نجور? تموم شه ول? متاسفانه اون قبل از شام با شوهرش که اتفاقاً ناشر کتاب رام?ن هم بود رفته بود . و من تو بالکن با ?ه ش?شه و?سک? و س?گار لعنت? ... خ?ره به بارون... داد زدم و ام?دوار بودم بشنوه : - باور کن زم?ن گردِ و آدم به آدم هم که نرسه هنوز ام?د? هست به همت خاک آلودِ کوه ، شا?د ?ه روز? دوباره د?دمت تو دوره ? هشتم زم?ن شناس? ، لا?ه ها? رسوب?ت رو غمگنانه شمردم.... پ?مان.ذ حس?ن?

لمراجعه تفاصيل التحليل من هنا...

AloneBoy>com|uharhki|Nikگ f? کghl|]کgli|hs hl hsتوقيع webstats7.com
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
المراجع : متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
سا?ت عاشقانه ساکار | متن عاشقانه , جملات عاشقانه , آهنگ عاشقانه webstats7.com تحليلات المواقع 0 2014-03-31 04:31 AM
اس ام اس عاشقانه webstats7.com تحليلات المواقع 0 2014-03-18 10:11 AM
اس ام اس عاشقانه 92 - پ?امک جد?د webstats7.com تحليلات المواقع 0 2014-02-27 10:30 AM
سا?ت دانلود, آهنگ, ف?لم, جد?د, عاشقانه, عکس, اس ام اس webstats7.com تحليلات المواقع 0 2014-02-12 09:22 AM
سا?ت عاشقانه 98 لاو webstats7.com تحليلات المواقع 0 2013-08-21 09:50 PM

الشبكة الإسلامية للقرآن الكريم والمصاحف الكاملة

   شبكة الرضوان الإسلاميه | الشبكة الإسلاميه للقرأن الكريم | شبكة وافيه الإسلاميه | Webstats7 | Cloudwebstats | getwhois.co | تصنيع حاويات


Alexa Certified Site Stats for www.support-ar.com
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd
الساعة المعتمدة بتوقيت جرينتش +3 . الساعة الآن 12:13 PM.
الدعم العربى التطويرى غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل المسؤلية الكاملة تجاه ما يقوم به من تعاملات والمحافظة على سرية بياناته.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الدعم العربى التطويرى ولا نتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)
Bookmark and Share